ПРОЕКТИ

СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ОБЕКТИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ

1.Жилищни сгради:
– Шест етажна жилищна кооперация ул.”ген.Столетов”№10
Проектант: арх.М.Недков
– Пет етажна жилищна кооперация ул.”Ц.Гинчев”№21
Проектант: арх.М.Недков
– Две пет етажни жилищни кооперации ул. “Княз Батемберг”№11
тяло А и тяло Б . Проектант: арх. Р.Димитров
– Шест етажна жилищна сграда в гр.Варна ул. “Поп Харитон”№35 2005-2007г. Проектант: арх. Р.Иванов
– Седем етажна жилищна сграда ул.”Гоце Делчев”№11 ,2008-2010г
Проектант: арх. Стефан Колчев

Фирмата е доказала своите възможности и е коректен изпълнител на всички възложени обекти.

 

   

Обща информация:  На 29.09.2020 г. фирма „АРСИ“ ЕООД сключи договор за БФП №: BG16RFOP002-2.073-23824-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020; Приоритетна ос: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, Проект: “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“.

Кратко описание на проекта: Проектът е насочен към преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 в „АРСИ“ ЕООД. Чрез средствата от безвъзмездната помощ ще се осигури ресурс за покриване на текущи разходи за дейността фирмата.

Цели на проекта и очаквани резултати: Целта е осигуряване на оперативен капитал за „АРСИ“ ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Очакваният резултат е постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и запазване на дейността на дружеството.

Бюджет на проекта:  Общата  стойност на  проекта  е   10 000 лв.  от  които  8 500 лв.  европейско и  1 500 лв. национално съфинансиране. Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ е 100 %.

Срок на изпълнение на проекта: от 29.09.2020 г. до 29.12.2020 г.

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“(ОПИК), съфинансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).